ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Eisen Dorottya egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a www.eisendori.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) valamint a Eisen Dorottya által kezelt Instagram oldalon meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő / igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
Amennyiben Ön igénybe kívánja venni Eisen Dorottya által meghirdetett szolgáltatásokat kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.


A Weboldalon, illetve az Instagram oldalon meghirdetett szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.


II. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Eisen Dorottya e.v.
Nyilvántartási szám : 52411102
Adószám : 68900481-1-33
Statisztikai számjel : 68900481-8551-231-13
Székhely : Magyarország, 2220 Vecsés, Lőrinci utca 106


III. AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF kiterjed www.eisendori.hu domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, képekre valamint az igénybevett szolgáltatásokra. Kiterjed a Eisen Dorottya által kezelt Instagram oldalra is. Az ÁSZF 2022. április 1-től visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.


IV. SZOLGÁLTATÁSOK

A Weboldalon és Instagramon feltüntetett elérhetőségeken a szolgáltatások megrendelésére és jelentkezésére van lehetőség. A megrendelőlap kitöltésével és a részletes kérdőív elküldésével lehetséges a szolgáltatás megrendelésére, amellyel az Ügyfél elfogadja az Általános szerződési feltételekben leírtakat. A Szolgáltató az email beérkezését követően a megadott elérhetőségek valamelyikén felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel. A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor az Ügyfél a szolgáltatás díját kiegyenlíti, ez csak a válaszemailben megadott bankszámlaszámra történő átutalással történhet.


V. FELEK KÖTELEZETTSÉGE, SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

– Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj(ak) megfizetése ellenében a Megrendelő számára a kiválasztott csomagban leírtakat teljesíti.
– A Megrendelő Eisen Dorottya számára fényképes jelentést küld a csomagban meghatározott heti jelentések szerint az adott időn belül elért külalaki változásairól.
– A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Eisen Dorottya használja ezen fotókat arc és név nélkül az általa kezelt közösségi és webes felületeken.
– A felvétel megtagadása/ későbbiekben visszavonása a tagsági engedélynek Szolgáltató kizárólagos joga, amelyet jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő tudomásul vesz.
– Megrendelő kötelezettsége a szolgáltatási díj megfizetése. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató által
megjelölt határidőben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik.
– Megrendelő vállalja továbbá, hogy a kapott étrendet más számára sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adja tovább, annak tartalmi részeit, elemeit mások számára elérhető nyilvános felületen nem jeleníti meg. Amennyiben a fentiek ellenére Szolgáltató tudomást szerez erről, Szolgáltató jogosult jogi lépések megtételére, valamint 2.000.000 azaz kétmillió forint kötbér és az okozott kár megtérítésének
követelésére.
– A táplálkozási tanácsadási szolgáltatás (személyre szabott étrend) sikeres teljesítése érdekében, a Megrendelő köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről, (így különösen mindenkorábbi, vagy jelenleg fennálló táplálkozását befolyásoló betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatásúkészítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) a megfelelő táplálkozási tanácsadás elkészítése érdekében.


VI. A MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁS(OK) TELJESÍTÉSE

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges bekért anyag, fotó és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, 10 munkanapon belül a Megrendelő által megadott email címre elküldi a kért dokumentumot/dokumentumokat.
Amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy a dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek és ezeket a Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő étrend, edzésterv pontosságára. Az adatok pontossága a Megrendelő kizárólagos felelőssége.


VII. A SZOLGÁLTATÁS(OK) SIKERES TELJESÍTÉSE

A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben valamely szolgáltatás esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt eredménytelen. A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a táplálkozási életvezetési tanácsadási szolgáltatás nem orvosi vizsgálat, nem gyógyításra irányul, ezért az esetleges
egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmas. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. A Szolgáltató nem jogosult betegség miatti kezelést még tanácsadás formájában sem nyújtani, ezért amennyiben a Megrendelő megrendelése kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik é s a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szolgáltató részéről már nyú tott szolgáltatásért jár.
A Szolgáltató testsúly változást (fogyást, izmosodást) nem garantál tekintettel arra, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ a Megrendelő életmódjától, túlsúlyától, őszinteségétől, kitartásától, fegyelmétől, önfegyelmétől stb. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, az esetleges súlycsökkenés, közérzet javulás bekövetkezése, annak ideje nem konkrétan meghatározható, ezek elmaradásáért, vagy a testsúlycsökken és testsúlynövekedés a Megrendelő által elvártakhoz képest lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal.
Nyereményjáték során konzultációt, edzésprogramot, edzést megnyerő ügyfelek részére minden, a jelen szerződésben megfogalmazott szabály ugyanúgy vonatkozik.


VIII. ELÁLLÁS

A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével létrejött szerződéses jogviszony alapján, a Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltás(ok) árát megfizetni.
A megrendelő a szolgáltatási díj megfizetését követően a szerződéstől nem tud elállni, a megfizetett szolgáltatási díj nem jár vissza.


IX. A SZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás nyújtására irányuló, az ÁSZF V. pontjában meghatározott megbízási díjat a Szolgáltatónak megfizeti, de a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat nem bocsátja rendelkezésre a Szolgáltató által meghatározott határidőn belül vagy a Megrendelő személyében olyan előre nem látható, tapasztalható körülmények merülnek fel, amelyek következtében a szolgáltatás teljesítése lehetetlen, a szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik, a Megrendelő a megbízási díjat elveszíti.
Amennyiben a szerződő felek között a szolgáltatási jogviszony létrejött, azonban a Megrendelő az ÁSZF V. és VI. pontjában meghatározott kötelezettségeit a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti a megadott határidőn belül, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt felmondással megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a már nyújtott szolgáltatásokért követelni.


X. ADATVÉDELEM

A Megrendelő által megadott adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.


XI. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK / SZERZŐI JOGOK

A Weboldal, a Weboldalon található anyagok, információk, valamint a Weboldal képernyőn megjelenő kialakítása a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak.
A Weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
Ettől eltérő esetekben a Weboldal tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve a Weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló (táplálkozással, fogyással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) szolgáltatást létrehozni.
A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon található adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.
Szolgáltató számára megtiszteltetés, ha bárki a saját weboldalán a weboldalra mutató internetes hivatkozást helyez el. Viszont elhatárolódik azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, ezzel ártanak jelen weboldal és a vállalkozás hírnevének és érdekeinek.

XII. WEBOLDAL LÁTOGATÁSA

A Weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja, a Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogatóra nézve.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található, más weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért és az ott található információkért, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más honlapok okoznak a Megrendelőnek.


XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és Megrendelő közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.
A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18.§ szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.